ค้นหาข่าว :
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์     
เปิดรับสมัคร ภาคปกติ รอบ2 (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน) (อ่าน 206)  
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับวารสาร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุื พ.ศ. 2559 (หมายเหตุ*เป็นประกาศฉบับเดิมซึ่งแก้ไขข้อความเล็กน้อย เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการตีความ) (อ่าน 96)  
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับวารสาร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุื พ.ศ. 2559 (หมายเหตุ*เป็นประกาศฉบับเดิมซึ่งแก้ไขข้อความเล็กน้อย เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการตีความ) ...
อาจารย์กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ อาจารย์สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดนิทรรศการปรัชญาว่าด้วยความจริงในธรรมชาติสู่การออกแบบลายผ้าร่วมสมัย (อ่าน 232)
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องผลการได้มาซึ่งกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (จากบุคลากรสายวิชาการ) (อ่าน 190)
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องผลการได้มาซึ่งกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (จากบุคลากรสายวิชาการ) ...
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รื่อง ผลการได้มาซึ่งกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 125)
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รื่อง ผลการได้มาซึ่งกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ...
ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2560 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (อ่าน 115)
ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2560 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ...
  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม     
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จับมือเอกชนส่งเสริมเกษตรกรปลูกมันสำปะหลังเพิ่มผลผลิตฯ (อ่าน 29)  
รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง ...
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างม.กาฬสินธุ์และม.แห่งชาติปิงตุง (อ่าน 50)  
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างม.กาฬสินธุ์และม.แห่งชาติปิงตุง ...
โครงการฝึกอบรมเรื่องธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ  (อ่าน 59)  
มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 17 มีนาคม 2560 โดยการจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะในการบริหารงาน พัฒนาศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย ปรัชญาอุดมศึกษาและกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ...
กําหนดการกีฬาสีภายใน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจําปีการศึกษา 2559 วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560 (อ่าน 79)  
คณะครุศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ อบรม“สะเต็มศึกษาหวังสร้างความเข้มแข็งให้การศึกษาไทย” (อ่าน 76)  
คณะครุศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ อบรม“สะเต็มศึกษาหวังสร้างความเข้มแข็งให้การศึกษาไทย” ...
การลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยเหว้ เวียดนาม (อ่าน 98)  
ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และ มหาวิมยาลัยเหว้ ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน เพื่อร่วมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งสองฝ่าย ...
  ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์     
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (อ่าน 61)
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ...
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (อ่าน 554)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยมาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2559 (อ่าน 257)
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 12/2559 (อ่าน 213)
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 11/2559 (อ่าน 196)
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 10/2559 (อ่าน 129)
  ข่าวสารการวิจัย อบรม สัมมนา     
กลุ่มงานวิทยบริการร่วมประชุม Thailand Union Catalog ตาม โครงการระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมอุดมศึกษาไทย (อ่าน 154)
กลุ่มงานวิทยบริการร่วมประชุม Thailand Union Catalog ตาม โครงการระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมอุดมศึกษาไทย ...
ม.กาฬสินธุ์ จัดประชุมปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร เพื่อสอดคล้อง กับ Thailand 4.0 (อ่าน 768)
ม.กาฬสินธุ์ผนึก ม.สุโขทัย “เสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย“ (อ่าน 705)
รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดี ม.กาฬสินธุ์ เปิดอบรมโครงการ“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่“(แม่ไก่)หวังการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ (อ่าน 733)
ฝ่ายงานกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เสริมทักษะความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา แก่สโมสรนักศึกษา (อ่าน 569)
ม.กาฬสินธุ์ร่วมกับสสส.จัดโครงการสุขภาวะที่ดีตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจอินทรีย์อย่างสมดุล โดยการจัดการภายในชุมชน  (อ่าน 722)
  ข่าวรับสมัครงาน     
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน) ครั้งที่ 3/2560 ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ และผู้ปฏิบัติงานการเกษตร  (อ่าน 73)22-03-2560  
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ครั้งที่ 1/2560  (อ่าน 172)21-03-2560  
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ครั้งที่ 1/2560 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (อ่าน 308)14-03-2560  
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2560 ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะครุศาสตร์ (อ่าน 284)14-03-2560  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา กำหนดวัน เวลา และสถานที่การประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2560 ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (อ่าน 204)09-03-2560
  ข่าวสอบราคา ประกวดราคา     
ประกาศประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 (อ่าน 24)21-03-2560  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดจ้างทำเอกสารประกอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 40)16-03-2560  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจ้างเหมาตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 1 งาน (อ่าน 37)16-03-2560  
ประกวดราคาเช่าบริการสื่อสารข้อมูลและเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) จำนวน 1 ระบบ ระยะเวลา 2 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (อ่าน 110)20-02-2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมการผลิต ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ รายการ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (อ่าน 152)09-02-2560
 


  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU