ค้นหาข่าว :
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์     
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคปกติและภาคพิเศษหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต(สม.)สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 16)  
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคปกติและภาคพิเศษหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต(สม.)สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ...
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การรับสมัคร หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จากบุคลากรสายวิชาการ (อ่าน 268)  
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การรับสมัคร หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จากบุคลากรสายวิชาการ ...
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องการรับสมัครหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการบริหารงานบุคล ประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จากบุคลากรสายวิชาการ (อ่าน 172)  
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องการรับสมัครหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการบริหารงานบุคล ประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จากบุคลากรสายวิชาการ ...
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องยกเลิกผลการได้มาซึ่งกรรมการบริหารงานบุคลประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จากบุคลากรสายวิชาการ (อ่าน 106)  
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องยกเลิกผลการได้มาซึ่งกรรมการบริหารงานบุคลประจำมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จากบุคลากรสายวิชาการ ...
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)  (อ่าน 179)  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2560 - 15 มีนาคม 2560 ...
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา)  (อ่าน 763)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) ...
  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม     
ม.กาฬสินธุ์ร่วมกับร.ร กาฬสินธุ์พิทยาสัย มิตรภาพที่ 32 ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนไทยป้องกันทุจริต (อ่าน 186)  
ม.กาฬสินธุ์ร่วมกับร.ร กาฬสินธุ์พิทยาสัย มิตรภาพที่ 32 ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนไทยป้องกันทุจริต ...
ม.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมกองบรรณาธิการเครือข่ายสื่อพลเมืองภาคอีสาน ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (อ่าน 75)  
ม.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมกองบรรณาธิการเครือข่ายสื่อพลเมืองภาคอีสาน ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ...
กำหนดจัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยไร้ขยะ Big Cleaning Day โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองนโยบายของจังหวัดกาฬสินธุ์ และเป็นการสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด และการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย (อ่าน 128)  
มนุษยศาสตร์ฯม.กาฬสินธุ์ นำเสนอผลงานวิชาการใน CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 16 (อ่าน 268)  
มนุษยศาสตร์ฯม.กาฬสินธุ์ นำเสนอผลงานวิชาการใน CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 16 ...
คณิตศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๔ หวังสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายกับ ๑๐ สถาบัน (อ่าน 91)  
คณิตศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๔ หวังสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายกับ ๑๐ สถาบัน ...
สาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ ๕ ๑๒ สถาบันผนึกกำลังด้านวิชาการ กีฬา และวัฒนธรรม (อ่าน 109)  
สาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ ๕ ๑๒ สถาบันผนึกกำลังด้านวิชาการ กีฬา และวัฒนธรรม ...
  ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์     
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (อ่าน 255)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2560 (อ่าน 189)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยมาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมิใช่คณาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2559 (อ่าน 129)
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 12/2559 (อ่าน 121)
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 11/2559 (อ่าน 114)
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 10/2559 (อ่าน 78)
  ข่าวสารการวิจัย อบรม สัมมนา     
กลุ่มงานวิทยบริการร่วมประชุม Thailand Union Catalog ตาม โครงการระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมอุดมศึกษาไทย (อ่าน 22)  
กลุ่มงานวิทยบริการร่วมประชุม Thailand Union Catalog ตาม โครงการระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมอุดมศึกษาไทย ...
ม.กาฬสินธุ์ จัดประชุมปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร เพื่อสอดคล้อง กับ Thailand 4.0 (อ่าน 552)
ม.กาฬสินธุ์ผนึก ม.สุโขทัย “เสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย“ (อ่าน 587)
รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดี ม.กาฬสินธุ์ เปิดอบรมโครงการ“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่“(แม่ไก่)หวังการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ (อ่าน 611)
ฝ่ายงานกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เสริมทักษะความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา แก่สโมสรนักศึกษา (อ่าน 454)
ม.กาฬสินธุ์ร่วมกับสสส.จัดโครงการสุขภาวะที่ดีตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจอินทรีย์อย่างสมดุล โดยการจัดการภายในชุมชน  (อ่าน 570)
  ข่าวรับสมัครงาน     
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2560 ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 22)20-02-2560  
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ครั้งที่ 6/2559 (อ่าน 181)16-02-2560  
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 13/2559 ตำแหน่ง นักพัฒนาการกีฬา จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 71)16-02-2560  
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน) ครั้งที่ 1/2560 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา (อ่าน 188)15-02-2560  
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สายวิชาการ) ครั้งที่ 3/2560 ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร จำนวน 2 อัตรา (อ่าน 288)08-02-2560  
  ข่าวสอบราคา ประกวดราคา     
ประกวดราคาเช่าบริการสื่อสารข้อมูลและเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) จำนวน 1 ระบบ ระยะเวลา 2 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (อ่าน 7)20-02-2560  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมการผลิต ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ รายการ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (อ่าน 70)09-02-2560  
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ค่าเช่าบริการสื่อสารข้อมูลและเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ต (internet) ระยะเวลา 2 ปี  (อ่าน 98)23-01-2560
ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมการผลิต ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ รายการ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (อ่าน 152)06-01-2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดครุภัณฑ์หุ่นจำลองฝึกทำคลอดและฝึกตัดเย็บและอุปกรณ์ดันศรีษะทารก แบบเต็มตัว จำนวน 1 ชุด (อ่าน 90)06-01-2560
 


  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU