ค้นหาข่าว :
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์     
รายงานงบทดลองมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ (อ่าน 123)  
รายงานงบทดลองมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ...
กำหนดการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 24 เมษายน 2560 (อ่าน 275)  
ณ ห้องประชุมแพรวา ชั้น 9 อาคาร 15 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในเมือง ...
นายวินัย วิทยานุกูล ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภา ม.กาฬสินธุ์ แสดงความยินดีกับนายสุวิทย์ คำดี เนื่องในโอกาสแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (อ่าน 154)
นายวินัย วิทยานุกูล ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภา ม.กาฬสินธุ์ แสดงความยินดีกับนายสุวิทย์ คำดี เนื่องในโอกาสแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ...
เชิญร่วมชมละครเวที “อั้มเคียม“รัก - ผิดหวัง - ชัง - ตาย  (อ่าน 240)
เชิญร่วมชมละครเวที “อั้มเคียม“รัก - ผิดหวัง - ชัง - ตาย ...
กำหนดการ สุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ๒๕๖๐ (อ่าน 181)
ประกาศระดับปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต(สม.) สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 183)
  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม     
ม.กาฬสินธุ์ “สุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ๒๕๖๐“ (อ่าน 329)  
ม.กาฬสินธุ์ “สุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ๒๕๖๐“ ...
โครงการละครเวทีประเพณีภาษาไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 เรื่อง อั้วเคียม รัก ผิดหวัง ชัง ตาย (อ่าน 145)
มนุษยศาสตร์จัดสัมมนาการสร้างสรรค์เครื่องปั้นดินเผาจากเนื้อดินพื้นบ้าน (อ่าน 143)
มนุษยศาสตร์จัดสัมมนาการสร้างสรรค์เครื่องปั้นดินเผาจากเนื้อดินพื้นบ้าน ...
ประชุมแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ่าน 216)
โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เข้ารวมการประชุมฯ ในครั้งนี้ ...
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิตสำหรับสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2560 (อ่าน 137)
ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรและหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ ...
นักศึกษาม.กาฬสินธุ์เข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ (อ่าน 212)
นักศึกษาม.กาฬสินธุ์เข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ...
  ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์     
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.๒๕๖๐ (อ่าน 136)  
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.๒๕๖๐ ...
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญาตรี ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 131)  
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญาตรี ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๖๐ ...
ประกาศมหาวิทยาลัยกาใสินธุ์ เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา ระดับปริญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 140)  
ประกาศมหาวิทยาลัยกาใสินธุ์ เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา ระดับปริญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ ...
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 120)  
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (อ่าน 143)
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ...
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (อ่าน 812)
  ข่าวสารการวิจัย อบรม สัมมนา     
กลุ่มงานวิทยบริการร่วมประชุม Thailand Union Catalog ตาม โครงการระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมอุดมศึกษาไทย (อ่าน 234)
กลุ่มงานวิทยบริการร่วมประชุม Thailand Union Catalog ตาม โครงการระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมอุดมศึกษาไทย ...
ม.กาฬสินธุ์ จัดประชุมปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร เพื่อสอดคล้อง กับ Thailand 4.0 (อ่าน 936)
ม.กาฬสินธุ์ผนึก ม.สุโขทัย “เสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย“ (อ่าน 799)
รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดี ม.กาฬสินธุ์ เปิดอบรมโครงการ“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่“(แม่ไก่)หวังการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ (อ่าน 836)
ฝ่ายงานกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เสริมทักษะความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา แก่สโมสรนักศึกษา (อ่าน 656)
ม.กาฬสินธุ์ร่วมกับสสส.จัดโครงการสุขภาวะที่ดีตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจอินทรีย์อย่างสมดุล โดยการจัดการภายในชุมชน  (อ่าน 819)
  ข่าวรับสมัครงาน     
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สายวิชาการและสายสนับสนุน) ครั้งที่ 4/2560  (อ่าน 296)19-04-2560  
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ครั้งที่ 2/2560 จำนวน 8 อัตรา (อ่าน 882)07-04-2560
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สายวิชาการและสายสนับสนุน) ครั้งที่ 4/2560 จำนวน 16 อัตรา (อ่าน 1,037)28-03-2560
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (อ่าน 853)02-03-2560
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ครั้งที่ 6/2559 (อ่าน 1,696)29-12-2559
  ข่าวสอบราคา ประกวดราคา     
ราคากลางจัดซื้อวัสดุโครงการศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านพืชสู่ชุมชน (อ่าน 8)24-04-2560  
ราคากลางจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด เอ4 ความหนา 80 แกรม จำนวน 2,520 รีม (อ่าน 16)21-04-2560  
การเปิดเผยราคากลางงานจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560  (อ่าน 30)20-04-2560  
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อวัสดุโครงการศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านพืชสู่ชุมชน  (อ่าน 72)30-03-2560
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อลูกสุกรหย่านม (อ่าน 70)30-03-2560
 


  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU