ค้นหาข่าว :
 
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี โดยระบบการรับด้วย (Portfolio) รอบที่ 1/1 ประจำปีการศึกษา 2561
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  22-12-2560   ผู้ประกาศ  นายสนามชัย บริบูรณ์

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

ในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี 

โดยระบบการรับด้วย (Portfolio) รอบที่ 1/1

ประจำปีการศึกษา 2561

--------------------------------------

                  ตามประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิยืนยันสิทธิ (Clearing House) เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 5 ปี ระบบการรับด้วย Portfolio รอบที่ 1/1 ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยมหาวิทยาลัย ฯ กำหนดให้นักศึกษาเข้าระบบและยืนยันสิทธิ (Clearing House) ระหว่างวันที่ 15 - 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 นั้น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้เข้าระบบยืนยันสิทธิ (Clearing House) และมีสิทธิเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2561   

                   ขอให้ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ มารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในวันพุธ ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่ในเมือง) เวลา 08.30 – 15.30 น. หากผู้มีสิทธิเข้าศึกษาไม่มารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ในวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

1. งานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

             1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา รอบที่ 1/1  ประจำปีการศึกษา 2561 »»Download File

2. งานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

             1. วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 - 15.30 น.

             2. อาคารศูนย์วิทยบริการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่ในเมือง)

3. เอกสารแนบ         

             1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน    จำนวน     1      ฉบับ

             2. สำเนาทะเบียนบ้าน    จำนวน     1      ฉบับ

             3. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ รบ./ใบ ปพ.1)   จำนวน     1      ฉบับ   

             4. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา และถ่ายรูปไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

             5. เอกสารทุกฉบับให้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาทุกฉบับ

4. ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว

             1. ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา จำนวน 2,000  บาท

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาจำแนกเป็น คณะและสาขาวิชา

1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 

    1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์  »»Download File                                                                 

    2. สาขาวิชาพืชศาสตร์  »»Download File                                                                    

    3. สาขาวิชาประมง  »»Download File                                                                          

    4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  »»Download File  

    5. สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์  »»Download File 

    6. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  »»Download File 

    7. สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์  »»Download File 

2. คณะเทคโนโลยีสังคม  

    1. สาขาวิชาการจัดการ  »»Download File                                                                      

    2. สาขาวิชาการตลาด  »»Download File                                                                        

    3. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์   »»Download File                                 

    4. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  »»Download File 

    5. สาขาวิชาการบัญชี  »»Download File 

    6. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  »»Download File 

    7. สาขาวิชาการท่องเที่ยว  »»Download File 

3. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

    1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  »»Download File 

    2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  »»Download File 

4. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  

    1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์                                                 

         - กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น  »»Download File 

        - กลุ่มวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน  »»Download File 

     2. สาขาวิชานิติศาสตร์  »»Download File 

    3. สาขาวิชาการปกครอง  »»Download File 

5. คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  

    1. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  »»Download File 

 6. คณะบริหารธุรกิจ    

    1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  »»Download File 

7. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

    1. สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม  »»Download File 

    2. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  »»Download File 

    3. สาขาวิชาพัฒนาสังคม  »»Download File 

8. คณะสาธารณสุขศาสตร์   

    1. สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน  »»Download File 

9. คณะครุศาสตร์  

    1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  »»Download File                                   

    2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  »»Download File                                           

    3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  »»Download File                                         

    4. สาขาวิชาภาษาไทย  »»Download File 

    5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  »»Download File 

    6. สาขาวิชาคณิตศาสตร์  »»Download File 

สอบถามเพิ่มเติม

               แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   086-4584365 (พื้นที่ในเมือง)     

               กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    043-602053 (พื้นที่นามน)  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560   
  ขอความอนุเคราะห์ในการเสนอข้อคิดเห็นในการร่างนโยบายและ ข้อปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๖๑   
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสาขาวิชาภาษาไทย ม.กาฬสินธุ์ จัด“มหกรรมตุ้มโฮมวิชาการบูรณาการไทย-วิทย์“  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิิทธิเข้าศึกษา โดยระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี และหลักสูตร 3 ปี เทียบโอนรายวิชา 
  การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เมฆพยับหมอกเกมส์ ครั้งที่ 2 
      คณะครุศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ สุดยิ่งใหญ่จัด “มหกรรมตุ้มโฮมวิชาการบูรณาการไทย-วิทย์ 2561”
      คณะครุศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ สุดยิ่งใหญ่จัด “มหกรรมตุ้มโฮมวิชาการบูรณาการไทย-วิทย์ 2561”

     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทน พ.ศ. ๒๕๖๑
     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทน พ.ศ. ๒๕๖๑

     16 มกราคม วันครู “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา“
     16 มกราคม วันครู“ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา“

     สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560
     

     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสาขาวิชาภาษาไทย ม.กาฬสินธุ์ จัด“มหกรรมตุ้มโฮมวิชาการบูรณาการไทย-วิทย์“
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสาขาวิชาภาษาไทย ม.กาฬสินธุ์ จัด“มหกรรมตุ้มโฮมวิชาการบูรณาการไทย-วิทย์“  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU