ค้นหาข่าว :
 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี โดยระบบการรับด้วย (Portfolio) รอบที่ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  02-03-2561   ผู้ประกาศ  นายสนามชัย บริบูรณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิิทธิสอบสัมภาษณ์

โดยระบบการรับด้วย Portfolio รอบที่ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 - 5 ปี

--------------------------------------

                   ด้วยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีความประสงค์เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาใน ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1/2 ระบบการรับด้วย Portfolio โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี เป็นผู้ที่มีความสามารถด้าน ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา เป็นผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและโรงเรียนในเครือข่ายลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) สมัครระหว่างวันที่ 22 ธ.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561 นั้น

                   มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 5 ปีระบบการรับด้วย Portfolio รอบที่ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ รอบที่1/2 และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2561 »»Download File

***กำหนดการ/อาคารสถานที่สัมภาษณ์ และเอกสารในการสัมภาษณ์ ***

1. วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม  2561 เวลา 08.00-12.00 น. 

    - ให้นักศึกษานำ Portfolio มาในวันสอบสัมภาษณ์

    - สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

    - นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรที่ราชการออกให้ฉบับจริงมาด้วย

2. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ในเมือง)

3. อาคาร 15 ชั้น 9 (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ)

 

1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  สัมภาษณ์ ห้อง  1235  (อาคาร 12 ชั้น 3)

   1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์  »»Download File                                                                 

   2. สาขาวิชาพืชศาสตร์  »»Download File                                                                    

   3. สาขาวิชาประมง  »»Download File                                                                                                                           

   4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  »»Download File  

   5. สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์  »»Download File 

   6. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  »»Download File 

   7. สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์  »»Download File 

2. คณะเทคโนโลยีสังคม  สัมภาษณ์ 1225  (อาคาร 12  ชั้น 2)

    1. สาขาวิชาการจัดการ  »»Download File                                                                      

    2. สาขาวิชาการตลาด  »»Download File                                                                        

    3. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์   »»Download File                                 

    4. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  »»Download File 

    5. สาขาวิชาการบัญชี  »»Download File 

    6. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  »»Download File 

    7. สาขาวิชาการท่องเที่ยว  »»Download File 

3. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   สัมภาษณ์ ห้อง  1222 (อาคาร 12  ชั้น 2)

    1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  »»Download File 

    2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  »»Download File 

4. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  สัมภาษณ์ ห้อง  1238 (อาคาร 12  ชั้น 3)

    1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์                                                        

        - กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์  »»Download File                                                         

        - กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น  »»Download File 

        - กลุ่มวิชาอาชญวิทยาและการบริหารงานตำรวจ  »»Download File 

        - กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  »»Download File 

        - กลุ่มวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน  »»Download File 

     2. สาขาวิชานิติศาสตร์  »»Download File 

    3. สาขาวิชาการปกครอง  »»Download File 

5. คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  สัมภาษณ์ ห้อง  1237  (อาคาร 12  ชั้น 3)

    1. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  »»Download File 

    2. สาขาวิชานิเทศศาสตร์  »»Download File 

6. คณะบริหารธุรกิจ    สัมภาษณ์ ห้อง  1223  (อาคาร 12  ชั้น 2)

    1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  »»Download File 

7. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   สัมภาษณ์ ห้อง  1226  (อาคาร 12  ชั้น 2)

    1. สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม  »»Download File 

    2. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  »»Download File 

    3. สาขาวิชาพัฒนาสังคม  »»Download File 

    4. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ  »»Download File 

8. คณะสาธารณสุขศาสตร์   สัมภาษณ์ ห้อง สัมมนาลำปาว  (อาคาร 15 ชั้น 3)

    1. สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน ห้องสัมภาษณ์  1567 »»Download File 

9.1 คณะครุศาสตร์  สัมภาษณ์ ห้อง สัมมนาโปงลาง (อาคาร 15 ชั้น 8)

    1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  »»Download File 

    2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  »»Download File       

9.2 คณะครุศาสตร์  สัมภาษณ์ ห้อง ประชุมแพรวา  (อาคาร 15 ชั้น 9)

    3. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  »»Download File                          

    4. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  »»Download File                                         

    5. สาขาวิชาภาษาไทย  »»Download File 

    6. สาขาวิชาคณิตศาสตร์  »»Download File 

 
หมายเหตุ :
สำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี หลักสูตร 3 ปี (เทียบโอนรายวิชา) มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อ วันที่ 12 มีนามคม 2561 และรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา วันที่ี 29 มีนาคม 2560
 
 


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ชมรมดาราศาสตร์ สาขาวิขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่องดาวเสาร์เข้าใกล้โลก   
  ม.กาฬสินธุ์ร่วมต่อต้านยาเสพติด“ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด“ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก   
  ขอเชิญร่วมพิธี เลี้ยงปู่ตาพญาหมื่นตื้อ (เลี้ยงลง)ประจำปี ๒๕๖๑   
  รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑   
  ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
     ชมรมดาราศาสตร์ สาขาวิขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่องดาวเสาร์เข้าใกล้โลก
     ชมรมดาราศาสตร์ สาขาวิขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่องดาวเสาร์เข้าใกล้โลก

     ม.กาฬสินธุ์ร่วมต่อต้านยาเสพติด“ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด“ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
     ม.กาฬสินธุ์ร่วมต่อต้านยาเสพติด“ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด“ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

     นศ.ม.กาฬสินธุ์ สุดเจ๋งร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ในงาน ITC-CSCC2018
     นศ.ม.กาฬสินธุ์ สุดเจ๋งร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ในงาน ITC-CSCC2018

     ขอเชิญร่วมพิธี เลี้ยงปู่ตาพญาหมื่นตื้อ (เลี้ยงลง)ประจำปี ๒๕๖๑
     ขอเชิญร่วมพิธี เลี้ยงปู่ตาพญาหมื่นตื้อ (เลี้ยงลง)ประจำปี ๒๕๖๑

     สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ม.กาฬสินธุ์ ปรับพื้นฐานน้องใหม่ก่อนเปิดภาคการศึกษา 256
     สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ม.กาฬสินธุ์ ปรับพื้นฐานน้องใหม่ก่อนเปิดภาคการศึกษา 256  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU