ค้นหาข่าว :
 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิิทธิสัมภาษณ์ โดยระบบการรับด้วย Portfolio รอบที่ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  12-03-2561   ผู้ประกาศ  นายสนามชัย บริบูรณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

และมีสิทธิยืนยันสิทธิ (Clearing House) เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 5 ปี โดยระบบการรับด้วย Portfolio รอบที่ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561

--------------------------------------

                   ด้วยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีความประสงค์เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาใน ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1/2 ระบบการรับด้วย Portfolio โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี เป็นผู้ที่มีความสามารถด้าน ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา เป็นผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและโรงเรียนในเครือข่ายลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) สมัครระหว่างวันที่ 22 ธ.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2561 และสัมภาษณ์ ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 นั้น

                   มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิยืนยันสิทธิ (Clearing House) เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 5 ปี โดยระบบการรับด้วย Portfolio รอบที่ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561

                                                                                             

                                                                         นักศึกษาสามารถส่ง QR CODE ให้เพื่อนๆ ตรวจสอบรายชื่อ 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิยืนยันสิทธิ (Clearing House) รอบที่ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561 »»Download File

1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  »»Download File

2. คณะเทคโนโลยีสังคม  »»Download File                                                                     

3. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  »»Download File 

4. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ »»Download File                                           

5. คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ »»Download File 

6. คณะบริหารธุรกิจ »»Download File     

7. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   »»Download File

8. คณะสาธารณสุขศาสตร์  »»Download File 

9. คณะครุศาสตร์ »»Download File

2. วิธีการยืนยันสิทธิ  (Clearing House) วันที่ 19-22 มีนาคม 2561

    1. คู่มือการยืนยันสิทธิ  »»Download File

    2. ระบบยืนยันสิทธิ (Clearing House) »» www.app.cupt.net/tcas/clearing.php

    3. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ (Clearing House) »» วันที่ 26 มีนาคม 2561

  

ตัวอย่างขั้นตอนและวิธีการยืนยันสิทธิ 

สอบถามเพิ่มเติม

               แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   086-4584365 (พื้นที่ในเมือง)     

               กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    043-602053 (พื้นที่นามน)  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560   
  ขอแสดงความอาลัยและเสียใจอย่างยิ่งต่อการจากไปของ ศ.นพ.ดร.เรือน สมณะ(ราชบัณฑิต)    
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิิทธิเข้าศึกษา โดยระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี และหลักสูตร 3 ปี เทียบโอนรายวิชา 
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 19 เมษายน 2561 
  ประกาศรับสมัคร ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2561 
     ประกาศลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
     ประกาศลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

     ขอแสดงความอาลัยและเสียใจอย่างยิ่งต่อการจากไปของ ศ.นพ.ดร.เรือน สมณะ(ราชบัณฑิต)
     ขอแสดงความอาลัยและเสียใจอย่างยิ่งต่อการจากไปของ ศ.นพ.ดร.เรือน สมณะ(ราชบัณฑิต)

     คณะครุศาสตร์ จัดอบรมให้ความรู้ QA FOR Fun ให้นศ.หวังกระตุ้น ส่งเสริมให้ มีส่วนร่วมในกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษา
     คณะครุศาสตร์ จัดอบรมให้ความรู้ QA FOR Fun ให้นศ.หวังกระตุ้น ส่งเสริมให้ มีส่วนร่วมในกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษา

     พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์กับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

     นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าพบอธิการบดี ก่อนมุ่งสู่ มหาวิทยาลัยกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
     นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าพบอธิการบดี ก่อนมุ่งสู่ มหาวิทยาลัยกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU