ค้นหาข่าว :
 
  ม.กาฬสินธุ์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ผลการประเมินอยู่ในระดับดี
  หมวด  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม   วันที่ประกาศ  11-10-2560   ผู้ประกาศ  วินัย ชุ่มอภัย

          ระหว่างวันที่ 21 - 22 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมดอกคูณ  ชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กลุ่มงานประกันคุณภาพและมาตาฐานการศึกษา ได้จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับสถาบัน  ประจำปีการศึกษา 2559 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขชัย  เจริญไวยเจตน์  ให้เกียรติเป็นประธาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขชัย  เจริญไวยเจตน์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้ว่า

       1. เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามเกณฑ์การประเมินขององค์ประกอบคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษา

       2. เพื่อรายงานผลการตรวจประเมินต่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สภามหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

       3. เพื่อให้มหาวิทยาลัยทราบสถานภาพของตนเองอันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมายและเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้

       4. เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อนำไปปรับปรุงผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และเพื่อยกระดับขีดความสามารถของสถาบัน     

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขชัย  เจริญไวยเจตน์  เผยว่า ซึ่งคณะกรรมการตรวจประเมินได้ยืนยันผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี การศึกษา 2559  ผ่านระบบ CHE QA Online ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)จำนวน ๕ องค์ประกอบ ๑๓ ตัวบ่งชี้ เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยได้คะแนนการประเมินเฉลี่ย ๓.๖๑ คะแนนในนามมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย

     1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  ภู่พัฒน์วิบูลย์              

     2.  รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์                            

     3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์            ณัฐวดี  พัฒนโพธิ์               

     4.  อาจารย์ ดร.อมร  มะลาศรี                                     

     5.  นายกัมปนาท   อาชา                                             

อีกทั้งต้องขอขอบคุณบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน

 

วินัย ชุ่มอภัย       : ภาพ/ข่าว

วีรพล คำสุวรรณ : ปกข่าว
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  130  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม
  นศ.ม.กาฬสินธุ์ สุดเจ๋งร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ในงาน ITC-CSCC2018   
  สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ม.กาฬสินธุ์ ปรับพื้นฐานน้องใหม่ก่อนเปิดภาคการศึกษา 256   
  สโมสร นศ.ครุศาสตร์ พาน้องเดินวิ่งขึ้นมอ อาสาพัฒนาชุมชน   
  ครุศาสตร์ สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจให้กับผู้ปกครอง นศ.   
  สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ม.กาฬสินธุ์ ปรับพื้นฐานน้องใหม่ก่อนเปิดภาคการศึกษา 61   
     ชมรมดาราศาสตร์ สาขาวิขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่องดาวเสาร์เข้าใกล้โลก
     ชมรมดาราศาสตร์ สาขาวิขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่องดาวเสาร์เข้าใกล้โลก

     ม.กาฬสินธุ์ร่วมต่อต้านยาเสพติด“ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด“ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
     ม.กาฬสินธุ์ร่วมต่อต้านยาเสพติด“ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด“ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

     นศ.ม.กาฬสินธุ์ สุดเจ๋งร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ในงาน ITC-CSCC2018
     นศ.ม.กาฬสินธุ์ สุดเจ๋งร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ในงาน ITC-CSCC2018

     ขอเชิญร่วมพิธี เลี้ยงปู่ตาพญาหมื่นตื้อ (เลี้ยงลง)ประจำปี ๒๕๖๑
     ขอเชิญร่วมพิธี เลี้ยงปู่ตาพญาหมื่นตื้อ (เลี้ยงลง)ประจำปี ๒๕๖๑

     สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ม.กาฬสินธุ์ ปรับพื้นฐานน้องใหม่ก่อนเปิดภาคการศึกษา 256
     สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ม.กาฬสินธุ์ ปรับพื้นฐานน้องใหม่ก่อนเปิดภาคการศึกษา 256  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU