ค้นหาข่าว :
 
  ม.กาฬสินธุ์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ผลการประเมินอยู่ในระดับดี
  หมวด  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม   วันที่ประกาศ  11-10-2560   ผู้ประกาศ  วินัย ชุ่มอภัย

          ระหว่างวันที่ 21 - 22 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมดอกคูณ  ชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กลุ่มงานประกันคุณภาพและมาตาฐานการศึกษา ได้จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับสถาบัน  ประจำปีการศึกษา 2559 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขชัย  เจริญไวยเจตน์  ให้เกียรติเป็นประธาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขชัย  เจริญไวยเจตน์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้ว่า

       1. เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามเกณฑ์การประเมินขององค์ประกอบคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษา

       2. เพื่อรายงานผลการตรวจประเมินต่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สภามหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

       3. เพื่อให้มหาวิทยาลัยทราบสถานภาพของตนเองอันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมายและเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้

       4. เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อนำไปปรับปรุงผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และเพื่อยกระดับขีดความสามารถของสถาบัน     

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขชัย  เจริญไวยเจตน์  เผยว่า ซึ่งคณะกรรมการตรวจประเมินได้ยืนยันผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี การศึกษา 2559  ผ่านระบบ CHE QA Online ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)จำนวน ๕ องค์ประกอบ ๑๓ ตัวบ่งชี้ เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยได้คะแนนการประเมินเฉลี่ย ๓.๖๑ คะแนนในนามมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย

     1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  ภู่พัฒน์วิบูลย์              

     2.  รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์                            

     3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์            ณัฐวดี  พัฒนโพธิ์               

     4.  อาจารย์ ดร.อมร  มะลาศรี                                     

     5.  นายกัมปนาท   อาชา                                             

อีกทั้งต้องขอขอบคุณบุคลากรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน

 

วินัย ชุ่มอภัย       : ภาพ/ข่าว

วีรพล คำสุวรรณ : ปกข่าว
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  130  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม
  “Land Craft : The First Machine Age“ นิทรรศการผลงานนักศึกษา 
  คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเสริมทักษะความเป็นครู จิตวิทยา และการจัดทำแผนการเรียนรู้และวิจัย  
  สาชาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปม.กาฬสินธุ์ จัดอบรมดาราศาสตร์เชิงปฏิบัติการและบูรณาการค่ายวิทยาศาสตร์สัมพันธ์สอนน้องดูดาว ครั้งที่ ๓ 
  นศ.ม.กาฬสินธุ์สร้างความอลังการในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 “ กับการแสดง คณะหมอลำคณะวาทยกาฬสินธุ์ 
  นศ.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลเหรียญทองแดง จากการประกวดนักประดิษฐ์ ระดับประเทศ 
     พบกับนิทรรศการวิชาการ และการแสดงความสามารถจากคณะต่างๆ เป็นระจำทุกวัน ในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา ฉลอง 224 ปี เมืองกาฬสินธุ์
     

     ประกาศเจตจำนงสุจริต ของอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
     ประกาศเจตจำนงสุจริต ของอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

     แผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
     ฉบับได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2560 วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560

     “Land Craft : The First Machine Age“ นิทรรศการผลงานนักศึกษา
     “Land Craft : The First Machine Age“ นิทรรศการผลงานนักศึกษา

     คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเสริมทักษะความเป็นครู จิตวิทยา และการจัดทำแผนการเรียนรู้และวิจัย
     คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเสริมทักษะความเป็นครู จิตวิทยา และการจัดทำแผนการเรียนรู้และวิจัย  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU