ค้นหาข่าว :
 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติการออกพื้นที่เก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์สินค้าระดับจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  หมวด  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม   วันที่ประกาศ  16-11-2560   ผู้ประกาศ  วินัย ชุ่มอภัย

           รองศาสตราจารย์ดร.สุพรรณ  สุดสนธิ์  รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติการออกพื้นที่เก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์สินค้าระดับจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

            รองศาสตราจารย์ดร.สุพรรณ  สุดสนธิ์  กล่าวว่า “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติการออกพื้นที่เก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์สินค้าระดับจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” นับว่าเป็นสิ่งน่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง สำหรับมหาวิทยาลัยและบุคลากรทุกคนที่มีโอกาสได้เข้ารับการอบรมและร่วมวิจัยในครั้งนี้ “โครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร ภายใต้แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑”ที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นโครงการที่ดี และเป็นโอกาสดีของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์   ที่จะนำเอาความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์กร ไปพัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวระดับประเทศ และเป็นโอกาสดีที่บุคลากรที่ร่วมวิจัยทุกท่านจะได้รับประสบการณ์และความรู้ ในการดำเนินการวิจัยในครั้งนี้   ซึ่งจะเห็นได้ว่า เมื่อประเทศก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทรัล รัฐบาลในให้ความสำคัญด้านการวิจัยในเชิงบูรณาการในทุกๆภาคส่วน โดยมุ่งเน้นการสร้างรายได้ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด และผู้นำประเทศเองต้องอาศัยหน่วยงานที่มีองค์ความรู้ดังกล่าว มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ให้เข้มแข็งมากขึ้น  และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และนักวิจัยทุกท่านที่ร่วมวิจัยในครั้งนี้ ท่านคือกำลังสำคัญของประเทศ ที่จะดำเนินการวิจัยให้เกิดดังกล่าว ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

           หลังจากผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ร่วมอบรมทุกท่าน จะได้นำความรู้ ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการวิจัยให้ได้มากที่สุด ขอขอบคุณ คณะวิทยากร ผู้เข้าร่วมอบรม ตลอดจนทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ดำเนินโครงการวิจัยในครั้งนี้

            ดร.เจษฎา สิงห์ทองชัย ในนามของ ฝ่ายจัดการอบรม ได้กล่าว่า การอบรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติการออกพื้นที่เก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์สินค้าระดับจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ” ในวันนี้           

            ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการย่อย โครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครบวงจร ภายใต้แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับงบประมาณในการดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อเพิ่มโอกาสการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับแต่ละจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  2. เพื่อส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวช่วยสร้างการรับรู้แก่นักท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น
  3. เพื่อสร้างความร่วมมือและบูรณาการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งในแต่ละจังหวัดและต่างพื้นที่ อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมการท่องเที่ยว

            ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และมีความพร้อมในการออกพื้นที่เก็บข้อมูล การพัฒนาโปรแกรม พัฒนาสื่อต่างๆ ร่วมถึงนำนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้ ไปใช้ในการดำเนินการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

            ในการสัมมนาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมในการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 60 คน ประกอบด้วยคณะกรรมการดำเนินการวิจัย อาจารย์ และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  โดยมีกำหนดการอบรมคือ  ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมช่อตะแบก มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  พื้นที่นามน

วินัย ชุ่มอภัย     :  ข่าว

วีรพล คำสุวรรณ : ภาพ/ปกข่าว
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  45  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม
   อธิการบดีม.กาฬสินธุ์ ประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรี ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์    
  ม.กาฬสินธุ์ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต “คนกาฬสินธุ์ไม่เอาคนโกง“ พร้อมคว้ารางวัลชนะเลิศขบวนรณรงค์ต่อต้านการทุจริต    
  ม.กาฬสินธุ์ อบรมบริหารจัดการขยะชุมชนภายใต้โครงการ “การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม”   
  สภาคณาจารย์ฯม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ 5 สถาบันจัดประชุมวิชาการ ปอมท. “กระทรวงอุดมศึกษาแก้ปัญหาการศึกษาได้จริงหรือ” 
  อธิการบดี ม.กาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่2/2560 
     การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET ปีการศึกษา 2560
     การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET ปีการศึกษา 2560

      อธิการบดีม.กาฬสินธุ์ ประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรี ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์
     อธิการบดีม.กาฬสินธุ์ ประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรี ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์

     ม.กาฬสินธุ์ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต “คนกาฬสินธุ์ไม่เอาคนโกง“ พร้อมคว้ารางวัลชนะเลิศขบวนรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
     ม.กาฬสินธุ์ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต “คนกาฬสินธุ์ไม่เอาคนโกง“ พร้อมคว้ารางวัลชนะเลิศขบวนรณรงค์ต่อต้านการทุจริต

     ม.กาฬสินธุ์ อบรมบริหารจัดการขยะชุมชนภายใต้โครงการ “การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม”
     ม.กาฬสินธุ์ อบรมบริหารจัดการขยะชุมชนภายใต้โครงการ “การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม”

     โครงการอบรม “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กับการปฏิบัติงานอย่างไรไม่ต้องรับโทษ“
       Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU