ค้นหาข่าว :
 
  ม.กาฬสินธุ์ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชี้หนทาง ประกอบการตัดสินใจ สู้อนาคตที่ดี
  หมวด  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม   วันที่ประกาศ  12-03-2561   ผู้ประกาศ  วินัย ชุ่มอภัย

          วันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมแพรวา ชั้น 9 อาคาร 15 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง ส่วนพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน ได้รับเกียรติจาก นายพัฒนา พึ่งพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธาน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดโดย งานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า “โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐” จัดขึ้นเพื่อให้มีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาที่จะศึกษาต่อ หรือไปสมัครงาน ให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อม และได้แนวความคิดในการตัดสินใจเพื่อเลือกทางที่เหมาะกับตนเองและอนาคตที่ดีต่อไป จากคำแนะนำ ความคิดเห็น และประสบการณ์ ของรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาและประสบความสำเร็จในการทำงาน และความรู้จากวิทยากร ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้ข้อคิดเพื่อการตัดสินใจ และมีการเตรียมตัวที่ดีทำให้เป็นผู้ที่สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานต่อไปในอนาคต

        การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมกิจกรรมที่ครบถ้วนทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ สร้างความรักความผูกพันระหว่างนักศึกษา อาจารย์และสถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

        ๑. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของบัณฑิตรุ่นพี่ เพื่อการตัดสินใจในการทำงานหรือศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

        ๒. เพื่อให้นักศึกษามีการเตรียมตัวที่ดีพร้อมที่จะเข้ารับการคัดเลือกในการทำงานหรือศึกษาต่อ เช่น เขียนใบสมัคร การสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์

        ๓. เพื่อให้นักศึกษาได้รับโอวาทจากอธิการบดี คณบดี หัวหน้าสาขา และคณาจารย์          ซึ่งนักศึกษาจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการดำรงชีวิตหลังจบการศึกษา ให้สามารถปรับตัวในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

        โครงการนี้มีนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาเข้าร่วมโครงการ ประมาณ ๑,๕๐๐ คน จากทั้งหมด ๙ คณะ

        ทั้งนี้ คาดหวังว่านักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา จะได้รับข้อคิดในการดำรงชีวิตหลังจบการศึกษา ให้สามารถปรับตัวในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ในวันดังกล่าวยังได้เชิญวิทยากรจาก สานักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์ มาบรรยาย

เรื่อง “สิทธิประกันตนคนทำงานกับประกันสังคม” วิทยากรจาก สานักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์

การบรรยาย เรื่อง “เลือกสมัครงานอย่างไรให้ได้งานตรงใจ” และการบรรยาย เรื่อง “ศิษย์เก่า กยศ. มองอย่างสร้างสรรค์ สร้างภูมิคุ้มกันให้สังคม” พื้นที่ในเมือง วิทยากรบรรยายโดย นางสาวลดา ภารประดิษฐ์ ผู้ก่อตั้งบริษัท ลดา คอสเมติกส์ 2017 จำกัด ส่วนพื้นที่นามน วิทยากรบรรยายโดย นายวรวิทย์ ศรีสร้อย เจ้าของธุรกิจหัวงัวฟาร์มเห็ด (ศิษย์เก่า กยศ. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์)  ก่อนจบโครงการมีกิจกรรมสานสัมพันธ์และอาลาสถาบัน มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิต

ข่าว : วินัย ชุ่มอภัย 

ภาพปก : หงษ์ฟ้า คำยศ
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  74  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม
  ม.กาฬสินธุ์ ร่วมลงนาม MOU กับเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 5 จังหวัด “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”   
  .กาฬสินธุ์ ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาสมุนไพรให้สามารถนำมาใช้อย่างมีคุณภาพ สร้างมูลค่าและเพิ่มรายได้ ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมวิชาการการพัฒนาสมุนไพร    
  นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “บุญกิริยาวัตถุ 10”   
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จับมือวิสาหกิจชุมชนตั้งเป้าขึ้นทะเบียน GI สิ่งทอพื้นบ้าน 
  ม.กาฬสินธุ์ จัดงาน“วันคล้ายสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ 3 ปี 9 กันยายน 2561” 
     ม.กาฬสินธุ์ ร่วมลงนาม MOU กับเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 5 จังหวัด “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”
     ม.กาฬสินธุ์ ร่วมลงนาม MOU กับเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 5 จังหวัด “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

     .กาฬสินธุ์ ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาสมุนไพรให้สามารถนำมาใช้อย่างมีคุณภาพ สร้างมูลค่าและเพิ่มรายได้ ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมวิชาการการพัฒนาสมุนไพร
     .กาฬสินธุ์ ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาสมุนไพรให้สามารถนำมาใช้อย่างมีคุณภาพ สร้างมูลค่าและเพิ่มรายได้ ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมวิชาการการพัฒนาสมุนไพร

     นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “บุญกิริยาวัตถุ 10”
     นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “บุญกิริยาวัตถุ 10”

     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จับมือวิสาหกิจชุมชนตั้งเป้าขึ้นทะเบียน GI สิ่งทอพื้นบ้าน
     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จับมือวิสาหกิจชุมชนตั้งเป้าขึ้นทะเบียน GI สิ่งทอพื้นบ้าน

     ม.กาฬสินธุ์ จัดงาน“วันคล้ายสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ 3 ปี 9 กันยายน 2561”
     ม.กาฬสินธุ์ จัดงาน“วันคล้ายสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ 3 ปี 9 กันยายน 2561”  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU