ค้นหาข่าว :
 
 

» คณะ ภาควิชา และสาขาวิชา» สำนักงาน กอง และหน่วยงาน» โครงการบัณฑิตศึกษา» สภามหาวิทยาลัย» สภาคณาจารย์และข้าราชการ» หน่วยตรวจสอบภายใน

คณะ ภาควิชา และสาขาวิชา

» คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

     • ภาควิชาวิทยาศาสตร์

          - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

          - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

          - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา

     • ภาควิชาศิลปศาสตร์

          - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

» คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

     • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

          - กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์

          - กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น

          - กลุ่มวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

          - กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

          - กลุ่มวิชาการอาญชวิทยาและ การบริหารงานตำรวจ

     • สาขาวิชานิติศาสตร์

     • สาขาวิชารัฐศาสตร์(การปกครอง)

» คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

     • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

     • สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

     • สาขาวิชานิเทศศาสตร์

» คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

     • สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม

     • สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

     • สาขาวิชาพัฒนาสังคม

     • สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

» คณะบริหารธุรกิจ

     • สาขาวิชาการบัญชี

     • สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

     • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

» คณะครุศาสตร์

     • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

     • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

     • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

     • สาขาวิชาคณิตศาสตร์

     • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

     • สาขาวิชาภาษาไทย

     • สาขาวิชาสังคมศึกษา

» คณะสาธารณสุขศาสตร์

     • สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU