ค้นหาข่าว :
 
 

กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 

รองศาสตราจารย์จิระพันธ์  ห้วยแสน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ประธานกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

                                             

                                  ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด  แทนออมทอง                                  รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์  ธาตุทอง

                                             

                                 รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์เดช  สังคพัฒน์                                      รองศาสตราจารย์ ดร.ไว  จามรมาน

 

                                             

                                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรวาท  ทองบุ                                                    ดร.จเร  พันธุ์เปรื่อง

 

                                             

                               ศาสตราจารย์พิศิษฐ์ ดร.จำเนียร  จวงตระกูล                                     ศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี  พรหมเทศ

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี

 

                                             

                                                   นายพัฒนา  พึ่งพันธุ์                                                    รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ  สุดสนธิ์

                                             

                          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันทิ์  ขจรปัญญาไพศาล                                       นางสาวลาวัลย์  ดุลยชาติ

 

                                             

                                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยนต์  เพาพาน                                          ดร.กฤษณา  วุฒิสินธ์

                                             

                            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา  สุวรรณปัญญา                                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภาวี  สุขมณี

 

 

                                                                                         

                                                                                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวดี พัฒนโพธิ์

                                                                                          

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขชัย  เจริญไวยเจตน์

เลขานุการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU