ค้นหาข่าว :
 
 

» คณะ ภาควิชา และสาขาวิชา» สำนักงาน กอง และหน่วยงาน» โครงการบัณฑิตศึกษา» สภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์» สภาคณาจารย์และข้าราชการ» หน่วยตรวจสอบภายใน

สำนักงาน กอง และหน่วยงาน

» สำนักงานอธิการบดี

» กองกลาง

• กลุ่มงานอำนวยการ

• กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

• กลุ่มงานการเงินและการบัญชี

• กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์

• กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล

• กลุ่มงานศิลปะวัฒนธรรม

• กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

• กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

 

» กองนโยบายและแผน

• กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

- บริการวิชาการและโครงการพระราชดำริ

• กลุ่มงานวิทยบริการ

• กลุ่มงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

• กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา

- องค์กรนักศึกษา

» สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

• ศูนย์สื่อสร้างสรรค์

 สำนักงานหอพักสวัสดิการนักศึกษา 


  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU