ค้นหาข่าว :
 
 
   
สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน (ที่ตั้งนามน) สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน 
» บริการออนไลน์ ระบบงานบริการนักศึกษา
     • เว็บเมล์สำหรับนักศึกษา ระบบกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
     • ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ดูเกรด) ระบบงานรับสมัครนักศึกษาใหม่
     • ระบบบริหารข้อมูลกิจกรรมนักศึกษา ระบบประเมินการเรียนการสอน
     • ระบบฐานข้อมูลกองทุนให้กู้ยืมเรียนเพื่อการศึกษา ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
     • เปลี่ยน Password สำหรับนักศึกษา ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
     • รายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต บริการสืบค้นทรัพยากร (OPAC)
     • EIS@KSU ระบบบริหารข้อมูลกิจกรรมนักศึกษา
» หน่วยงานบริการที่เกี่ยวข้อง ระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ E-Learining
     • กลุ่มงานวิทยบริการ แผนกงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-library)
     • สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบสื่อมัลติมีเดียร์ออนไลน E-Media
     • กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา  
     • กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล    Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU