ค้นหาข่าว :
 
 

แนวปฏิบัติการลงทะเบียนรายงานตัวบัณฑิต  พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

ประจำปีการศึกษา  2558 - 2559

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

---------------------------------

          ตามที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  จะได้กำหนดวันพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา  2558 – 2559  นั้น  เพื่อให้พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร  ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและแสดงออกถึงความพร้อมเพรียง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  จึงขอให้มหาบัณฑิตและบัณฑิตทุกท่าน  ลงทะเบียนรายงานตัวบัณฑิต  ดังนี้

 

  1. วิธีรายงานตัวเข้ารับการฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

                ขั้นตอนที่ 1  ให้บัณฑิตกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ  ทางเว็บไซต์  http://regisgraduate.ksu.ac.th ทั้งบัณฑิตที่ประสงค์จะเข้ารับ  และไม่ประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ถึงวันที่  31  ธันวาคม  2560   เท่านั้น 

                ขั้นตอนที่ 2  ให้บัณฑิตกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนรายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจำปี  2560  ทางเว็บไซต์  http://regisgraduate.ksu.ac.th  โดยทำตามขั้นตอนของระบบ

                ขั้นตอนที่ 3  พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน  และนำไปชำระผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ  หรือชำระที่กลุ่มงานการเงินและบัญชี  ชั้น 2  อาคารบรรณราชนครินทร์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  พื้นที่นามน  จำนวนเงิน 2,200 บาท  (สองพันสองร้อยบาทถ้วน)  ถึงวันที่  27  ธันวาคม  2560   เท่านั้น   สำหรับค่าใช้จ่ายในวันพิธีซ้อมของบัณฑิต  ดังนี้

                     1. ค่าเช่าและค่ามัดจำชุดครุยวิทยฐานะ

                             1.1 ค่าเช่าครุยวิทยฐานะพร้อมเหรียญวิทยฐานะ        700 บาท

                             1.2 ค่ามัดจำครุยวิทยฐานะ (จะได้รับคืนเมื่อเสร็จพิธี) 500 บาท

                      2. งานราตรีบัณฑิต                                                              300 บาท

                      3. ค่าภาพถ่ายหมู่ในพิธีซ้อมใหญ่ (พร้อมกรอบ)              500 บาท

                      4. ค่าของที่ระลึก                                                                 200 บาท

 

          ๑.  บัณฑิตจะต้องนำรูปถ่ายสวมชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป มาในวันซ้อมรับปริญญาด้วย              

          ๒.  ชุดครุยของผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่จะใช้ในงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559  ต้องเป็นชุดครุยของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ที่ถูกต้องเท่านั้น

          ๓.  กำหนดการวันฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร (รับจริง)

              ๓.๑  กำหนดการวันฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร  ณ  หอประชุมอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน จะแจ้งผ่านทางระบบรายงานตัวบัณฑิต ทางเว็บไซต์  http://regisgraduate.ksu.ac.th/ ต่อไป

             ๓.๒  กำหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร (รับจริง)  ณ  หอประชุมมหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จะแจ้งผ่านทางระบบรายงานตัวบัณฑิต ทางเว็บไซต์  http://regisgraduate.ksu.ac.th/ ต่อไป

              ๓.๓  สอบถามและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  งานพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

หมายเลขโทรศัพท์  0-4360-2050  ทางเว็บไซต์  www.ksu.ac.th  และ  www.dsd.ksu.ac.th

              ๓.๔  หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อสอบถาม

            

          งานพัฒนานักศึกษา

                   คุณจรยุทธ  ภูกิ่งหิน  08 – 1769 - 9453  คุณเดชา  บุ่งอุทุม       06 – 2479 - 9741

                   คุณเสถียร  กาสารัง  08-5206-8586  คุณชุติปภา  โคกลือชา  08 – 8062 - 7785

           

          งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

                   คุณมยุรี  ฤทธิ์ไชย 08-3563-0789

            

          งานการเงินและบัญชี

                   คุณศรีอุบล  ทองคำ  08 – 5456 - 1337   คุณรวิภา  สัมปุญญา  09 – 3573 - 8181

 

          งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                   คุณเทวฤทธิ์  ภูดี  


ตรวจสอบรายชื่อทั้งหมดบัณฑิต ที่นี่

รายชื่อเรียงตามตัวอักษร ดาวน์โหลดด้านล่าง

ศิลปศาสตร์บัณฑิต

วิทยาศาตรบัณฑิต

บริหารธุรกิจบัณฑิต

ครุศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ครุศาสตรมหาบัณฑิต  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU