ค้นหาข่าว :
 
  ม.กาฬสินธุ์ สืบสานประเพณีไทย อนุรักษ์​และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม​ “การลงแขกดำนำ“
  หมวด  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม   วันที่ประกาศ  29-06-2561   ผู้ประกาศ  วินัย ชุ่มอภัย

           สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “การลงแขกดำนา” สืบทอดประเพณี อันงดงามของบรรพบุรุษ ก่อให้เกิดความรักและสามัคคีในกลุ่มของนักศึกษา นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกรรม

          เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน  2561 รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ​อนุรักษ์​และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม​ "การลงแขกดำนา" สืบสานประเพณีไทย ณ​ แผนกนาข้าว สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย​กาฬสินธุ์

 

          รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดี กล่าวว่า อาชีพการทำนาเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรภาคอีสาน ที่ได้รับการสืบทอดสู่ลูกหลานมาเป็นเวลานานจวบจนปัจจุบัน ในอดีตชาวนาภาคอีสานมีประเพณีช่วยกันปักดำทำนำ เนื่องจากในแต่ละหมู่บ้านมีกำลังคนไม่มากนัก แต่ละคนจะรู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดี เมื่อมีงานหรือกิจกรรมที่ช่วยเหลือกันได้ก็จะพยายามร่วมมือกัน จึงเกิดประเพณี "การลงแขก" กล่าวได้ว่า ในบริบทของสังคมไทยนั้น “การลงแขก” เป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาความร่วมมือแบบเสริมพลังกัน รวมทั้งเป็นพื้นฐานวิธีรวมกลุ่มเรียนรู้เพื่อสร้างส่วนรวมด้วยกันในรูปแบบต่างๆของชุมชนทุกระดับ และเป็นทุนทางสังคมอย่างหนึ่งที่บ่งชี้ความเข้มแข็งของสังคมได้ ปัจจุบันประเพณีการลงแขกได้เลือนหายไปจากสังคมไทย เนื่องจากมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อทดแทนแรงงานมนุษย์มากขึ้น ทำให้ประเพณีดังกล่าวค่อยๆ หายไป ดังนั้นโครงกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การลงแขกดำนา จึงมีความสำคัญต่อการปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เห็นความสำคัญของการทำนำตามวิถีเกษตรวิถีดั้งเดิมของชุมชน ตลอดจนเป็นแนวทางที่สำคัญในการลดต้นทุนการผลิตที่แสดงการร่วมแรงร่วมใจเคารพนับถือคุณค่ำภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันล้ำค่ำของบรรพบุรุษ การลงแขกดำนาจึงถือเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงานของชาวนำไทย ที่ควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้คงอยู่และสืบสานต่อไป

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้จัดกิจกรรม ประเพณี "ลงแขกดำนา" สืบทอดประเพณี อันงดงามของบรรพบุรุษ

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร กล่าวว่า อาชีพการทำนาเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรภาคอีสาน ที่ได้รับการสืบทอดสู่ลูกหลานมาเป็นเวลานานจวบจนปัจจุบัน ในอดีต ชาวนาภาคอีสานมีประเพณีช่วยกันปักดำทำนา เนื่องจากในแต่ละหมู่บ้านมีกำลังคนไม่มากนัก แต่ละคนจะรู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดี เมื่อมีงานหรือกิจกรรมที่ช่วยเหลือกันได้ก็จะพยายามร่วมมือกัน จึงเกิดประเพณี "ลงแขกดำนา" สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งมีหน้าที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านพืชศาสตร์ได้เล็งเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ประเพณีลงแขกดำนาดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมลงแขกดำนาขึ้น ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ แผนกนาข้าว ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.

          ผศ.ดร.นันทิยา สุวรรณปัญญา เผยถึงวัตถุประสงค์ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มี 4 ประเด็นหลักๆด้วยกันคือ

          1. เพื่อสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)

          2. เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันงดงามของ บรรพบุรุษ

          3. เพื่อก่อให้เกิดความรักและสามัคคีในกลุ่มของนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลกรที่เข้าร่วมกิจกรรม

          4. เพื่อให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่ออำชีพเกษตรกรรม

   
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  20  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม
  ม.กาฬสินธุ์ ร่วมลงนาม MOU กับเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 5 จังหวัด “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”   
  .กาฬสินธุ์ ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาสมุนไพรให้สามารถนำมาใช้อย่างมีคุณภาพ สร้างมูลค่าและเพิ่มรายได้ ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมวิชาการการพัฒนาสมุนไพร    
  นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “บุญกิริยาวัตถุ 10”   
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จับมือวิสาหกิจชุมชนตั้งเป้าขึ้นทะเบียน GI สิ่งทอพื้นบ้าน 
  ม.กาฬสินธุ์ จัดงาน“วันคล้ายสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ 3 ปี 9 กันยายน 2561” 
     ม.กาฬสินธุ์ ร่วมลงนาม MOU กับเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 5 จังหวัด “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”
     ม.กาฬสินธุ์ ร่วมลงนาม MOU กับเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 5 จังหวัด “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

     .กาฬสินธุ์ ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาสมุนไพรให้สามารถนำมาใช้อย่างมีคุณภาพ สร้างมูลค่าและเพิ่มรายได้ ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมวิชาการการพัฒนาสมุนไพร
     .กาฬสินธุ์ ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาสมุนไพรให้สามารถนำมาใช้อย่างมีคุณภาพ สร้างมูลค่าและเพิ่มรายได้ ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมวิชาการการพัฒนาสมุนไพร

     นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “บุญกิริยาวัตถุ 10”
     นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “บุญกิริยาวัตถุ 10”

     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จับมือวิสาหกิจชุมชนตั้งเป้าขึ้นทะเบียน GI สิ่งทอพื้นบ้าน
     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จับมือวิสาหกิจชุมชนตั้งเป้าขึ้นทะเบียน GI สิ่งทอพื้นบ้าน

     ม.กาฬสินธุ์ จัดงาน“วันคล้ายสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ 3 ปี 9 กันยายน 2561”
     ม.กาฬสินธุ์ จัดงาน“วันคล้ายสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ 3 ปี 9 กันยายน 2561”  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU