ค้นหาข่าว :
 
 

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  รอบ ๒ ปี

 

* องค์ประกอบที่ ๑ แบบประเมินตนเองของอธิการบดี ด้านภาวะผู้นำ

* องค์ประกอบที่ ๒ แบบประเมินตนเองของอธิการบดี แบบประเมินตนเองของอธิการบดี ด้านความสามารถในการพัฒนาองค์กร

* องค์ประกอบที่ ๓ แบบประเมินตนเองของอธิการบดี ด้านสมรรถนะ

* ผลงานภาคภูมิใจในช่วงเวลาที่ผ่านมา

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 2 ปี  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU